Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode)

O Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode), de acordo co previsto no artigo 22 da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento, é o órgano de consulta e participación da sociedade galega en materia de cooperación para o desenvolvemento.

As súas funcións son as definidas no artigo 22 da Lei 3/2003 e a súa composición está recollida no artigo 15 do Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento.

Documentos