Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode)

O Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode), de acordo co previsto no artigo 89 da Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia, é o órgano de consulta e participación da sociedade galega en materia de cooperación para o desenvolvemento.

As súas funcións son as definidas no artigo 89 da Lei 10/2021, do 9 de marzo, e a súa composición está recollida no artigo 15 do Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento.

Actualmente está composto por:

Presidente: Jesús Gamallo Aller, director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Vicepresidenta: Gema Filgueira Garrido. Coordinadora Galega de ONGD.

Secretaria: Pilar Romero Rodríguez, subdirectora xeral de Cooperación Exterior. Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Vogais:

En representación da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e entidades instrumentais do sector público autonómico:

a) Área de Administración local:

Titular: Natalia Prieto Viso, directora xeral de Administración Local.

Suplente: Javier Enrique Fraga Campo, subdirector xeral de Réxime Xurídico Local. Dirección Xeral de Administración Local.

b) Área de emigración:

Titular: Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración.

Suplente: José Carlos García Bouzas, subdirector xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno. Secretaría Xeral da Emigración.

c) Área de orzamentos:

Titular: Nathalie Benhamou Gallego, subdirectora xeral de Programación Financeira do Sector Público Autonómico e de Seguimento de Políticas de Gasto. Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Suplente: Ángel Luís Tarrío Tobar, subdirector xeral de Planificación. Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

d) Área de xestión do ambiente e dos recursos naturais:

Titular: Mª Sagrario Pérez Castellanos, directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.

Suplente: Belén Mª do Campo Piñeiro, directora xeral de Patrimonio Natural.

e) Área de educación:

Titular: José Luis Mira Lema, secretario xeral de Educación e Formación Profesional.

Suplente: Mª Eugenia Pérez Fernández, subdirectora xeral de Innovación, Orientación e Formación de Recursos Humanos. Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional.

f) Área de sanidade:

Titular: Margarita Prado Vaamonde, vicesecretaria xeral. Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Sanidade.

Suplente: Mercedes Castro Seijas, vicexerente do Servizo Galego de Saúde.

g) Área de asuntos sociais e voluntariado:

Titular: Arturo Parrado Puente, director xeral de Inclusión Social.

Suplente: Carlos Santos Guerrero, subdirector xeral de Servizos Sociais e Xestión Económica. Dirección Xeral de Inclusión Social.

h) Área de desenvolvemento rural:

Titular: Inés Santé Riveira, directora xeral de Desenvolvemento Rural.

Suplente: Alfredo Fernández Ríos, subdirector de Planificación e Dinamización do Medio Rural. Agader.

i) Área de pesca e acuicultura:

Titular: Beatriz Ferro Soto, subdirectora xeral de Innovación Tecnolóxica. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e  Innovación Tecnolóxica.

Suplente: Marta Villaverde Acuña, subdirectora xeral de Pesca e Mercados da Pesca. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e  Innovación Tecnolóxica.

j) Área de xestión de recursos hídricos:

Titular: Roberto Arias Sánchez, subdirector xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico. Augas de Galicia.

Suplente: Pedro Pedrouzo Devesa, subdirector xeral de Réxime Económico-Financeiro. Augas de Galicia.

k) Área de igualdade:

Titular: Susana López Abella, secretaria xeral da Igualdade.

Suplente: Fe Alvedro Riveiro, subdirectora xeral de Xestión Técnico-Administrativa e Orzamentaria. Secretaría Xeral da Igualdade.

l) Área de turismo:

Titular: Emilio de la Iglesia Lema, xerente da Axencia Turismo de Galicia.

Suplente: María Baleato González, directora de Competitividade. Axencia Turismo de Galicia.

En representación das organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento:

Titulares:

Gema Filgueira Garrido.

Alejandro Quiñoá Casteleiro.

María Paz Gutiérrez.

María del Carmen Rosina Díaz Sánchez.

Ángel Antonio Bañobre González.

Suplentes:

Lorena Seijo Sanmiguel.

Laura Casal Guillán.

José Luis Barreiro Areses.

José Manuel Pérez Otero.

Natalia Monje Sueiro.

En representación das empresas galegas:

Titular: José Manuel Maceira Blanco.

Suplente: Laura Otero Rúa.

En representación das organizacións sindicais:

Titular: Xosé Lois Rivera Jácome.

Suplente: Renato Núñez da Silva.

En representación do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade:

Titulares:

Ana Belén Breixo Gundín.

Luisa Feijoo Montero.

Suplentes:

Margarita Figueroa Vázquez.

Daniel Fernández Carril.

En representación das universidades galegas:

Titular: Pilar García de la Torre, vicerreitora de Internacionalización e Cooperación da Universidade da Coruña.

Suplente: Víctor Arce Vázquez, vicerreitor de Estudantes e Internacionalización da Universidade de Santiago de Compostela.

En representación da Federación Galega de Municipios e Provincias:

Titulares:

Juan Antonio González Pérez.

Jorge Cubela López.

Suplentes:

Francisco Díaz Pereira.

Antonio Fernández Angueira.

En representación das entidades inscritas na sección D do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación:

Titular: Débora Navarro García. Fundación Galicia Innova.

Suplente: Cristina Calvo Alamillo. Fundación Mujeres.

En representación de organizacións non gobernamentais que traballen no eido social e/ou con persoas migrantes ou refuxiadas e outros colectivos afíns ao traballo en cooperación, educación ou acción humanitaria:

Titular: Juan Redondo Abelenda. Cruz Vermella.

Suplente: Joaquín Varela Rivera. Cruz Vermella.

Persoas expertas independentes:

Silvana Longueira Matos.

Emilio Manuel Martínez Rivas.

Carlos Teijo García.