Proxectos

 • ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA PARA A POBOACIÓN MAIOR NO PARTIDO DE AVELLANEDA DA PROVINCIA DE BOS AIRES, ARXENTINA - PROAS

  (OX) BRINDAR ATENCIÓN Á COMUNIDADE A TRAVÉS DOS DIFERENTES PROGRAMAS

  (OE1) BRINDAR ASISTENCIA SOCIO SANITARIA AOS ADULTOS MAIORES

  (OE2) FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS ADULTOS MAIORES

  (OE3) FACILITAR RECURSOS PARA AS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFEITAS

  (A1) ACOMPAÑAMENTO DO CONTROL E SEGUEMENTO MÉDICO DO ADULTO MAIOR

  (A2) RELEVAMENTO E DETECCIÓN DAS NECESIDADES DOS ADULTOS MAIORES

 • ATENCIÓN SOCIAL PARA MAIORES NA ZONA CENTRO DA CAPITAL FEDERAL ARXENTINA - PRO.SO.TE

  (OX) CREAR UN ESPAZO SOCIOSANITARIO QUE PROMOVA UNHA MELLORA NA CALIDADE DE VIDA E NA SAÚDE INTEGRAL DOS ADULTOS MAIORES

  (OE1) BRINDAR ASISTENCIA SOCIOSANITARIA AO ADULTO MAIOR

  (OE2) FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS ADULTOS MAIORES

  (OE3) FACILITAR RECURSOS

  (A1) ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES AUTOVÁLIDAS E SEMIDEPENDENTES DURANTE O DÍA

 • DESENVOLVEMENTO PRODUTIVO EMPRESARIAL A TRAVES DA CREACIÓN DE PESCADERÍAS EN POBOACIÓNS DE BAIXOS INGRESOS DO PERÚ

  (OX) LOGRAR A SEGURIDADE ALIMENTARIA E NUTRICIONAL NA POBOACIÓN BASADA NA MAIOR PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEIROS FRESCOS E PROCESADOS QUE FAVOREZAN O AUMENTO SOSTIDO DO CONSUMO

  (OE1) DESEÑO E CREACIÓN DE NOVOS CENTROS DE VENDA EN CONDICIÓNS HIXIÉNICAS

  (A1) INSTALACIÓN DE 2 PESCADERÍAS MODELOS

  (A2) DESEÑO E REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PARA INCENTIVAR O CONSUMO DE PEIXE

  (A3) FOMENTAR A CREACIÓN DE CADEAS PRODUCTIVAS

  BENEFICIARIOS/AS: 2000 MULLERES EN IDADES ENTRE 25 A 55 ANOS

 • PROXECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA A TERCEIRA IDADE LOCALIZADO NO CENTRO DE DÍA DO CENTRO GALEGO MAR DEL PLATA. ARXENTINA

  (OX1)PROMOVER E PREVIR A ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DOS MAIORES DE 65 ANOS, FAVORECENDO A SÚA MOBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN E ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E RECREATIVAS COA MODALIDADE GRUPAL NO MARCO DA ATENCIÓN PRIMARIA DA SÚA SAÚDE

  (A1)INSTRUMENTACIÓN DUN SERVIZO DE ATENCIÓN DIURNA PARA MAIORES DE 65 ANOS SEN DISTINCIÓN DE SEXO E NACIONALIDADE

  (A2)AVALIACIÓN DO ESTADO PSICOFÍSICO-SOCIAL E FAMILIAR DO PARTICIPANTE QUE PERMITA OBTER INFORMACIÓN PARA A SÚA INCLUSIÓN NA INSTITUCIÓN

 • CONSOLIDACIÓN DO MODELO AGROECOLÓXICO NA PROVINCIA ABEL ITURRALDE. BOLIVIA

  (OX)CONTRIBUIR Á MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DOS CAMPESIÑOS DA PROVINCIA ABEL ITURRALDE A TRAVÉS DA PRODUCCIÓN ORGÁNICA BAIXO O MODELO AGROECOLÓXICO EMPREGANDO SISTEMAS AGROFORESTAIS (OE)CONTRIBUIR A CONSOLIDAR O MODELO AGROECOLÓXICO NAS ASOCIACIÓNS REXIO(A1)CÁLCULO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

  (A2)COTIZACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS

  (A3)COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS

  A4)TRASLADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

  (A5)DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS

 • IDAOUASEMLAL - CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE SAÚDE - AKHEBILE

  (OX)MELLORA DAS CONDICIÓNS SANITARIAS DA TRIBU ÍDAOUSEMLAL

  (OE)CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE SAÚDE

  (A1)ESTUDIO PRELIMINAR DO TERREO

  (A2)CONSTRUCCIÓN DUN POZO DE AUGA

  (A3)CONSTRUCCIÓN DO EDIFICIO

  (A4)EQUIPAMENTO SANITARIO DO CENTRO DE SAÚDE

  (A5)DOTACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO SANITARIO

  (A6)ACHEGAS AS NOVAS PRESTACIÓNS SANITARIAS Á POBOACIÓN

  (A7)ELABORACIÓNTRIBO IDAOUSEMLAL

 • PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DUN SIMULADOR VIRTUAL EN INDUSTRIAS LÁCTEAS EN PERÚ COMO FERRAMENTA DE FORMACIÓN E DESENVOLVEMENTO

  (OX)MELLORAR A FORMAICIÓN CONTINUA E REGLADA EN INDUSTRIAS LÁCTEAS EN PERÚ E POR EXTENSIÓN EN AMÉRICA LATINA

  (OE)DOTAR A UNIVERSIDAD DE LA MOLINA DOS MEDIOS NECESARIOS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS VIRTUAIS UTILIZABLES EN FORMACIÓN CONTINUA E REGLADA

  (A1)AUDITORÍA DE MEDIOS INFORMÁTICOS E COMUNICACIÓNS NECESARIOS PARA GARANTIR A VIABILIDADE DA PROPOSTA TELEFORMATIVA NA UNIVERSIDAD DE LA MOLINA

  (A2)DESEÑO E DOTACIÓN -HARDWARE- DUN LABORATORIO INFORMÁTICO APLICADO Á FORMACIÓN EN TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS

 • ASISTENCIA TÉCNICA PARA O DESENVOLVEMENTO, FORTALECEMENTO INSTITUCIONAL E TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA NO ÁMBITO DA CALIDADE NA REPÚBLICA DE CUBA

  (OX) MELLORA DA CALIDADE DE PROCESOS E SERVIZOS E TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTOS, EN DOUS IMPORTANTES ORGANISMOS CUBANOS

  (OE1) LOGRAR A CERTIFICACIÓN E CONTINUIDADE DO SISTEMA DE XESTIÓN DA CALIDADE EN BASE Á NORMA NC-ISO 9001:2000 DE RECOÑECEMENTO INTERNACIONAL

  (A1) DIAGNOSE DO ESTADO ACTUAL DA ORGANIZACIÓN PARA AFRONTAR A IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DA CALIDADE

  (A2) CURSO DE SGC PARA O PERSOAL DO CENTRO

  (A3) DFINICIÓN E DESENVOLVEMENTO DOCUMENTAL

 • ASISTENCIA TÉCNICA PARA O DESENVOLVEMENTO DE SISTEMAS DE XESTIÓN DA CALIDADE, MEDIOAMBIENTE E I+D+I PARA A REPÚBLICA DE CUBA

  (OX) MELLORA DA CALIDADE DE PROCESOS E SERVICIOS EN IMPORTANTES ORGANISMOS CUBANOS

  (OE1) CONSEGUIR A CERTIFICACIÓN DO SISTEMA INTEGRADO DE XESTIÓN DA CALIDADE E MEDIO AMBIENTE, EN BASE ÁS NORMAS NC-ISO 9001:2000 E NC-ISO 14001:1998 DE RECOÑECEMENTO INTERNACIONAL

  (A1) DIAGNOSE DE ESTADO ACTUAL DA ORGANIZACIÓN, PARA AFRONTAR A IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DA CALIDADE E MEDIO AMBIENTE

  (A2) CURSO DE SICMA PARA O PERSOAL DO CENTRO

  (A3) DEFINICIÓN E DESENVOLVEMENTO DOCUMENTAL

 • PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ (COLOMBIA) - PLANBIENTAL

  (OX) CONTRIBUIR Á CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE INCORPORANDO TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN

  (OE) DESENVOLVER UN PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ REALIZANDO UNHA ACCIÓN PILOTO CON APLICACIÓN DE TICS

  (A1) ENTREVISTAS CON AXENTES REPRESENTATIVOS

  (A2) REALIZACIÓN DE TALLERES CON XOVES, MULLERES E ADULTOS

  (A3) DIAGNÓSTICO EDUCATIVO DO MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ