Proxectos

Neste apartado teñen a súa disposición a información dos proxectos financiados pola Cooperación Galega.

Buscar proxectos en

 • PLAN PILOTO PARA O MANEXO SOSTIBLE DOS RECURSOS BENTÓNICOS NA REXIÓN DE TACNA (PERÚ)

  OBXECTIVOS

  - Implementación dun Plan Piloto para o Manexo Sostible dos Recursos Bentónicos no litoral peruano

  - Incrementar os coñecementos dos especialistas, administradores e  pescadores artesanais no manexo sostible de recursos bentónicos e nos valores e funcións dos bancos naturais de recursos bentónicos.

  ACCIÓNS  

 • FORTALECEMENTO DOS PESCADORES ARTESANAIS DA REXIÓN ORIENTAL DE EL SALVADOR

  OBXECTIVOS

  - Mellorar as condicións dos pescadores e pescadoras artesanais da praia El Cuco por medio da modificación e modernización dos apeiros de pesca, embarcacións e potencia de motor

  - Fortalecemento da conservación do produto dentro do mar (cadea de frío)

  - Fortalecemento de artes de pesca existentes así como a introdución de artes novas de cara a descargar o recurso sobre explotado

  ACCIÓNS

  - Remodelación de 40 embarcacións de 21 pés de eslora

 • APOIO A ACTIVIDADE PESQUEIRA DAS COMUNIDADES PESQUEIRAS ARTESANAIS DO LAGO DE NICARAGUA E RÍO SAN JUAN

  OBXECTIVOS

  - Mellora das condicións de venda da produción pesqueira, de xeito que se manteña o valor nutritivo, a calidade e a inocuidade do produto, aumentando o seu valor económico

  - Establecemento dun sistema de boas prácticas de manipulación e hixiene para aplicar en todo o proceso

  - Continuar apoiando ás organizacións de pescadores que teñan amosado iniciativas para traballar en equipo

  ACCIÓNS

 • APOIO AO MINISTERIO DE PESCA DE MOZAMBIQUE

  OBXECTIVOS

  - Mellorar a capacidade técnica do Ministerio de Pesca

  - Apoio ao Laboratorio de Inspección de Pescado e ao Instituto de Investigación Pesqueira 

  ACCIÓNS

  - Aluguer dunha embarcación para a realización dos estudos sobre o ”camarao de superficie”

  - Desprazamento a Maputo dun técnico experto en bases de datos para concluir a instalación e operacionalización da base de datos SIRENO

 • APOIO A CONSTRUCIÓN DA INFRAESTRUTURA DUN MERCADO CENTRAL DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS PESQUEIROS NA CIDADE DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

  OBXECTIVOS
  - Mellorar as condicións de comercialización e calidade dos produtos pesqueiros, así como as condicións sanitarias e ambientais dos produtos pesqueiros consumidos pola poboación da cidade de Tegucigalpa e os seus arredores
  - Apoio a construción da infraestrutura necesaria para concentrar as actividades que se desenvolven na comercialización dos produtos pesqueiros nun mercado central da cidade capital  
  - Complementar  o ordenamento, xestión e funcionamento das  actividades do mercado de venda de produtos pesqueiros

 • CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN E VENDA DE PRODUTOS PESQUEIROS EN LAS LISAS (GUATEMALA)

  OBXECTIVOS

  - Mellorar a comercialización do produto do sector da pesca artesanal

  - Mellorar o acceso do pescador artesanal ao mercado mediante a posta en marcha dun centro de acopio de peixe na aldea de Las Lisas

  ACCIÓNS 

  - Asignación de terreo con participación municipal para a creación dun centro de acopio

 • CONSOLIDACIÓN DO CENTRO DE FORMACIÓN PESQUEIRA DE BOLAMA

  OBXECTIVOS

  - Reforzar a capacidade formativa do centro de formación pesqueira de Bolama

  - Apoiar estruturalmente ao PRODEPA e ao centro de formación

  - Fortalecer a capacidade de xestión do centro

  ACCIÓNS

  1. Reforzo da capacidade formativa
  · Estudio previo.
  · Definición das áreas formativas a impartir a corto e medio prazo. Adecuación aos estándares formativos internacionais.

 • APOIO ÁS ACTIVIDADES DE PROCESAMENTO DA PESCA ARTESANAL NA ILLA DE SAN CRISTOBAL E ELABORACIÓN DUN PLAN DE DESENVOLVEMENTO LOCAL SOSTIBLE PARA A PROVINCIA DE GALÁPAGOS (ECUADOR)

  OBXECTIVOS

  -Manter a integridade ecolóxica e a biodiversidade do Parque Nacional Galápagos mediante unha xestión sostible dos recursos pesqueiros e das actividades desenvolvidas nas áreas urbanas, co que a cidadanía (especialmente os pescadores artesanais) ven mellorada a súa calidade de vida

  -Xestionar os recursos pesqueiros dun xeito ambientalmente sostible e económicamente rendible por parte dos pescadores artesanais da illa de San Cristóbal

 • ACCIÓNS DE FORMACIÓN, DIAGNOSE E EQUIPAMENTO DE EQUIPOS DE VIXILANCIA E INSPECCIÓN PESQUEIRA

  OBXECTIVOS

  - Propiciar vínculos de cooperación e apoio entre rexións en materia de pesca e acuicultura co fin de influir positivamente no desenvolvemento do sector

  - Favorecer a conservación e manipulación de recursos pesqueiros  mediante a aplicación de accións de inspección e vixilancia pesqueira en cada un dos países participantes: Cabo Verde, Guinea Bissau e San Tomé e Príncipe

  ACCIÓNS

 • PROXECTO PARA A PRESERVACIÓN DO BOSQUE SECO CHIQUITANO (BOLIVIA)

  OBXECTIVOS

  - Promover o desenvolvemento das poboacións locais a través do aproveitamento sostible do bosque na rexión chiquitana

  -Garantir un maior reservorio local da biodiversidade dos bosques baixo un aproveitamento legal e sostible  

  -Consolidar os eslabóns máis avanzados da cadea de valor agregado da madeira

  ACCIÓNS