Proxectos

 • ABASTECEMENTO DE EMERXENCIA DE INSUMOS DE PRIMEIRA NECESIDADE PARA OS DAMNIFICADOS POLAS INUNDACIÓNS DO RÍO SOLEIL (REPÚBLICA DOMINICANA)

  (OX) MELLORADA A SITUACIÓN SOCIAL DA POBOACIÓN DAMNIFICADA POLO DESBORDAMENTO DO RÍO SOLEIL NAS COMUNIDADES DAS PROVINCIAS DE INDEPENDENCIA E PEDERNAIS

  (OE) CONSEGUIDA UNHA COBERTURA ALIMENTICIA E SANITARIA DE EMERXENCIA PARA AS COMUNIDADES DE JIMANÍ

  (A1) ESTIMACIÓN DA CATÁSTROFE (AVALIACIÓN DOS DANOS XERAIS NA ZONA META)

  (A2) IDENTIFICACIÓN DAS NECESIDADES BÁSICAS A ATENDER

  (A3) CONTACTOS COAS AUTORIDADES ESTATAIS E MUNICIPAIS, ASÍ COMO COS ORGANISMOS SUPRANACIONAIS

 • AXUDA DE EMERXENCIA PARA 365 FAMILIAS (2000 PERSOAS) DAMNIFICADAS POLAS INUNDACIÓNS CAUSADAS POLO CRECEMENTO DO RÍO OZAMA NO BARRIO DA BARQUITA, SECTOR DE LOS MINA NORTE, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE, REPÚBLICA DOMINICANA

  (OX) ATENCIÓN EN EMERXENCIA ÁS FAMILIAS DAMNIFICADAS POLAS INUNDACIÓNS NO BARRIO DE LA BARQUITA, SECTOR DE LOS MINA NORTE, REPÚBLICA DOMINICANA

  (OE) ATENDER AS NECESIDADES DE PRIMEIRA EMERXENCIA DE 365 FAMILIAS (2000 PERSOAS) DO BARRIO DE LA BARQUITA

  (A1) ADQUISICIÓN DOS MATERIAIS

  (A2) TRANSPORTE E ALMACENAMENTO NUN CENTRO DE ACOPIO

  (A3) DISTRIBUCIÓN DOS MATERIAIS Á POBOACIÓN SEGUNDO PROCEDA

  (A4) SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES

 • EMERXENCIA NO CHAD

  (OX) PROPORCIONAR ASISTENCIA E PROTECCIÓN ÁS/ÓS REFUXIADAS/OS SUDANESAS/OS NO CHAD; ASEGURANDO QUE AS OPERACIÓNS HUMANITARIAS PARA A EMERXENCIA NO CHAD PERMITAN UNHA REUBICACIÓN EN CONDICIÓNS DIGNAS PARA AS/OS REFUXIADAS/OS

  (OE) ASEGURAR O TRANSPORTE

  (A1) TRANSPORTE VÍA TERRESTRE E AÉREA DAS//OS REFUXIADAS/OS SUDANESAS/ES, DO PERSOAL HUMANITARIO E DOS EQUIPOS E SUMINISTROS, DENDE AS ZONAS FRONTEIRIZAS ATA OS CAMPOS REHABILITADOS DAS REXIÓNS DO ESTE DO CHAD, DITA OPERACIÓN REALIZARASE DIARIAMENTE

 • OS MONICREQUES COMO FERRAMENTA PARA TRABALLAR A EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO NAS ESCOLAS DE PRIMARIA DE PONTEVEDRA

  (OX)EDUCAR PARA COMBATER A DESIGUALDADE, A MARXINACIÓN E A INXUSTIZA MEDIANTE A REFLEXIÓN CRÍTICA E O DEBATE, PROPICIANDO UN CAMBIO DE VALORES E ACTITUDES NA SOCIEDADE

  (OE1)INVOLUCRAR AOS MESTRES NA APLICACIÓN DA EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO COMO ÁREA

  (A1)CONCERTAR 6 CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA E CONFIRMAR O NÚMERO DE NENOS E NENAS QUE PARTICIPARÁN NA CAMPAÑA

  (A2)EDITAR E DISTRIBUIR O MATERIAL PEDAGÓXICO

  (A3)REPRESENTACIÓNS DA OBRA DE TEATRO ”A LENDA DOS NATS”

 • PROXECTO DE INFORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN EN COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO PARA XÓVENES GALEGOS - COOPERACIÓN PARA XÓVENES GALEGOS

  (OX)SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE GALEGA E XERAL, E EN ESPECIAL DOS XÓVENES SOBRE A SITUACIÓN NOS PAÍSES EN VÍAS DE DESENVOLVEMENTO, AS RELACIÓNS NORTE-SUR E O PAPEL DA MULLER NAS SÚAS COMUNIDADES

  (OE)INCENTIVAR A PARTICIPACIÓN DOS XÓVENES GALEGOS EN PROXECTOS

  (A1)RENOVACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

  (A2)REEDICIÓN VÍDEO DE COOPERACIÓN

  (A3)ELABORACIÓN DE MATERIAIS DE DIFUSIÓN

  (A4)ESTABLECEMENTO DATAS E LUGARES DAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

 • EXPOSICIÓN ”VIDAS EN POSITIVO”- PRESENTACIÓN FONDO GLOBAL

  (OX1)SENSIBILIZAR SOBRE A SITUACIÓN DE VIH/SIDA, SOBRE TODO NOS PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA, E O ESTÍMULO ÁS RESPOSTAS POSITIVAS Á ENFERMIDADE

  (OX2)SENSIBILIZAR Á OPINIÓN PÚBLICA E AOS AXENTES SOCIAIS SOBRE A IMPORTANCIA DE POTENCIAR A LOITA CONTRA O VIH/SIDA

  (A1)PRESENTACIÓN DO INFORME SOBRE O FONDO GLOBAL

  (A2)EXPOSICIÓN VIDAS EN POSITIVO

  (A3)ACTIVIDADES EN TORNO Á EXPOSICIÓN

  (A4)ACTIVIDADE DO DÍA INTERNACIONAL DA LOITA CONTRA A SIDA

 • OS OBXECTIVOS DO 2015: É HORA DE CUMPRIR - S.G./S.I. - GALICIA

  (OX)PROMOVER A CREACIÓN DE OPINIÓN A FAVOR DO CUMPRIMENTO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS SOBRE O DESENVOLVEMENTO EXPRESADOS NO CUMIO DO MILENIO PARA O 2015

  (OE1)COMUNICAR E SENSIBILIZAR SOBRE OS OBXECTIVOS DO 2015 A ALUMNOS E ALUMNAS DE CENTROS DE E.S.O. DE GALICIA

  (A1)SELECCIÓN DUN TÉCNICO EXPERTO PARA A CAMPAÑA

  (A2)DESEÑO DA IMAXE DA CAMPAÑA, PLANIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES E REDACCIÓN DOS MATERIAIS

  (A3)PRODUCCIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS MATERIAIS DE IMPRENTA

  (A4)PLANIFICACIÓN E REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DA CAMPAÑA

 • O DEREITO A VIVIR EN FAMILIA. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN E EDUCACIÓN SOBRE OS DEREITOS DO/A NENO/A

  (OX)SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE GALEGA, E EN ESPECIAL A ESCOLARES E NENOS DE 3 A 12 ANOS DAS CIDADES DE GALICIA, SOBRE O DEREITO DE CADA NENO, NENA E ADOLESCENTES A VIVIR EN FAMILIA

  (OE1)CELEBRAR A CONMEMORACIÓN DA CONVENCIÓN SOBRE OS DEREITOS DO/A NENO/A

  (A1)ELABORACIÓN DE MATERIAIS DE CAMPAÑA

  (A2)PROPOSTA EDUCATIVA

  (A3)MESAS INFORMATIVAS EN LUGARES PÚBLICOS

  (A4)ACTO FESTIVO A FAVOR DA CONVENCIÓN SOBRE OS DEREITOS DO NENO

 • VIVIR EN PERÚ

  (OX)SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE GALEGA, EN CANTO A VALORES DE SOLIDARIEDADE E COOPERACIÓN QUE DEBEN REXIR, PARA LOGRAR UNHA MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DAS CLASES MÁIS DESFAVORECIDAS DA ACTUAL SOCIEDADE DOS PAÍSES EN VÍAS DE DESENVOLVEMENTO

  (A1)ELABORACIÓN DUNHA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE ”PERÚ EN 50 IMAXES”

  (A2)ELABORACIÓN DUN VÍDEO FORMATO DIXITAL DVD ”VIVIR EN PERÚ”

  (A3)ELABORACIÓN DA GUÍA DIDÁCTICA ”TALLERES DE SOLIDARIEDADE”

 • SÁHARA: A VIDA COMO POBOACIÓN REFUXIADA NO DESERTO - S.I. - G

  (OX1)SENSIBILIZAR E DAR A COÑECER A SITUACIÓN NA QUE VIVEN OS REFUXIADOS SAHARAUIS NA HAMADA ARXELINA Á POBOACIÓN EN XERAL

  (OX2)CONTRIBUIR AO COÑECEMENTO DA CULTURA DO POBO SAHARAUI E Á SITUACIÓN DAS PERSOAS REFUXIADAS E AFINAZAR OS VALORES DE COOPERACIÓN

  (A1)RECOPILACIÓN DE CONTOS E INFORMACIÓN E ADAPTACIÓN DOS TEXTOS

  (A2)CREACIÓN DAS ILUSTRACIÓNS E ADAPTACIÓN DOS CONTOS

  (A3)DESEÑO, MAQUETACIÓN E PRODUCCIÓN DE MATERIAIS