Proxectos

Neste apartado teñen a súa disposición a información dos proxectos financiados pola Cooperación Galega.

Buscar proxectos en

 • CONSTRUCIÓN DO PREESCOLAR DO CENTRO EDUCATIVO DIVINO SALVADOR NA CIDADE DE SAN VICENTE - EL SALVADOR

  (OX) FORTALECER O SISTEMA EDUCATIVO DE EL SALVADOR POTENCIANDO AS INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS ESCOLARES E MELLORANDO O NIVEL EDUCATIVO E FORMATIVO DA POBOACIÓN INFANTIL E XUVENIL DA CIDADE DE SAN VICENTE

  (OE) ESCOLARIZAR E FORMAR AXEITADAMENTE AOS ALUMNOS/AS EN IDADE ESCOLAR, PREESCOLAR RESIDENTE NA ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO ESCOLAR DIVINO PASTOR CARENTES DE INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS EDUCATIVOS E FORMATIVOS AXEITADOS E SUFICIENTES

  (A1) CONSTRUCIÓN DO PREESCOLAR DO CENTRO ESCOLAR DIVINO PASTOR

 • ALFABETIZACIÓN, FORMACIÓN, PROMOCIÓN E ELEVACIÓN DA POBOACIÓN FEMININA RURAL NA COMUNIDADE DE YAMPARÁEZ - BOLIVIA A TRAVÉS DA AMPLIACIÓN DA NOVA RESIDENCIA EDUCATIVA. 2ª FASE -RESIDENCIA EDUCATI

  (OX) INCREMENTO DA EDUCACIÓN E CAPACITACIÓN DA POBOACIÓN FEMININA DE YAMPARÁEZ

  (OE) AMPLIACIÓN DO CENTRO EDUCATIVO DO INSTITUTO SECULAR CRUZADA EVANGÉLICA

  (A1) REALIZACIÓN DO ESTUDO TÉCNICO DE ACORDO Á DOTACIÓN E ACONDICIONAMENTO INTERIOR

  (A2) REALIZACIÓN DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E DOTACIÓN DA RESIDENCIA EDUCATIVA DE YAMPARÁEZ

  BENEFICIARIOS/AS: MOZOS/AS DE ENTRE 10 E 19 ANOS DA COMUNIDADES INDÍXINAS E CAMPESIÑAS DA PROVINCIA DE YAMPARÁEZ (INSTITUTO ISCE)

 • CONSTRUCIÓN PONTE SAN FRANCISCO (LAMAS)

  (OX) FAMILIAS DE BAIXOS RECURSOS DA PROVINCIA DE LAMAS MELLORAN A SÚA CONDICIÓN DE VIDA DEBIDO Á FLUIDEZ DE TRANSPORTE DOS SEUS PRODUTOS

  (OE) AS FAMILIAS CAMPESIÑAS MÁIS POBRES ADICADAS A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS MELLORAN A SÚA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA FACENDO MÁIS FLUÍDO O TRANSPORTE DOS SEUS PRODUTOS

  (A1) CONSTRUCCIÓN PONTE ATIRANTADA

  (A2) ACCESO AMBAS MARXES

  (A3) REFORESTACIÓN RIBEIRAS

  (A4) TRANSPORTE TERRESTRE DOS MATERIAIS

 • ABASTECEMENTO DE EMERXENCIA DE INSUMOS DE PRIMEIRA NECESIDADE PARA OS DAMNIFICADOS POLAS INUNDACIÓNS DO RÍO SOLEIL (REPÚBLICA DOMINICANA)

  (OX) MELLORADA A SITUACIÓN SOCIAL DA POBOACIÓN DAMNIFICADA POLO DESBORDAMENTO DO RÍO SOLEIL NAS COMUNIDADES DAS PROVINCIAS DE INDEPENDENCIA E PEDERNAIS

  (OE) CONSEGUIDA UNHA COBERTURA ALIMENTICIA E SANITARIA DE EMERXENCIA PARA AS COMUNIDADES DE JIMANÍ

  (A1) ESTIMACIÓN DA CATÁSTROFE (AVALIACIÓN DOS DANOS XERAIS NA ZONA META)

  (A2) IDENTIFICACIÓN DAS NECESIDADES BÁSICAS A ATENDER

  (A3) CONTACTOS COAS AUTORIDADES ESTATAIS E MUNICIPAIS, ASÍ COMO COS ORGANISMOS SUPRANACIONAIS

 • AXUDA DE EMERXENCIA PARA 365 FAMILIAS (2000 PERSOAS) DAMNIFICADAS POLAS INUNDACIÓNS CAUSADAS POLO CRECEMENTO DO RÍO OZAMA NO BARRIO DA BARQUITA, SECTOR DE LOS MINA NORTE, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE, REPÚBLICA DOMINICANA

  (OX) ATENCIÓN EN EMERXENCIA ÁS FAMILIAS DAMNIFICADAS POLAS INUNDACIÓNS NO BARRIO DE LA BARQUITA, SECTOR DE LOS MINA NORTE, REPÚBLICA DOMINICANA

  (OE) ATENDER AS NECESIDADES DE PRIMEIRA EMERXENCIA DE 365 FAMILIAS (2000 PERSOAS) DO BARRIO DE LA BARQUITA

  (A1) ADQUISICIÓN DOS MATERIAIS

  (A2) TRANSPORTE E ALMACENAMENTO NUN CENTRO DE ACOPIO

  (A3) DISTRIBUCIÓN DOS MATERIAIS Á POBOACIÓN SEGUNDO PROCEDA

  (A4) SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES

 • EMERXENCIA NO CHAD

  (OX) PROPORCIONAR ASISTENCIA E PROTECCIÓN ÁS/ÓS REFUXIADAS/OS SUDANESAS/OS NO CHAD; ASEGURANDO QUE AS OPERACIÓNS HUMANITARIAS PARA A EMERXENCIA NO CHAD PERMITAN UNHA REUBICACIÓN EN CONDICIÓNS DIGNAS PARA AS/OS REFUXIADAS/OS

  (OE) ASEGURAR O TRANSPORTE

  (A1) TRANSPORTE VÍA TERRESTRE E AÉREA DAS//OS REFUXIADAS/OS SUDANESAS/ES, DO PERSOAL HUMANITARIO E DOS EQUIPOS E SUMINISTROS, DENDE AS ZONAS FRONTEIRIZAS ATA OS CAMPOS REHABILITADOS DAS REXIÓNS DO ESTE DO CHAD, DITA OPERACIÓN REALIZARASE DIARIAMENTE

 • OS MONICREQUES COMO FERRAMENTA PARA TRABALLAR A EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO NAS ESCOLAS DE PRIMARIA DE PONTEVEDRA

  (OX)EDUCAR PARA COMBATER A DESIGUALDADE, A MARXINACIÓN E A INXUSTIZA MEDIANTE A REFLEXIÓN CRÍTICA E O DEBATE, PROPICIANDO UN CAMBIO DE VALORES E ACTITUDES NA SOCIEDADE

  (OE1)INVOLUCRAR AOS MESTRES NA APLICACIÓN DA EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO COMO ÁREA

  (A1)CONCERTAR 6 CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA E CONFIRMAR O NÚMERO DE NENOS E NENAS QUE PARTICIPARÁN NA CAMPAÑA

  (A2)EDITAR E DISTRIBUIR O MATERIAL PEDAGÓXICO

  (A3)REPRESENTACIÓNS DA OBRA DE TEATRO ”A LENDA DOS NATS”

 • PROXECTO DE INFORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN EN COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO PARA XÓVENES GALEGOS - COOPERACIÓN PARA XÓVENES GALEGOS

  (OX)SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE GALEGA E XERAL, E EN ESPECIAL DOS XÓVENES SOBRE A SITUACIÓN NOS PAÍSES EN VÍAS DE DESENVOLVEMENTO, AS RELACIÓNS NORTE-SUR E O PAPEL DA MULLER NAS SÚAS COMUNIDADES

  (OE)INCENTIVAR A PARTICIPACIÓN DOS XÓVENES GALEGOS EN PROXECTOS

  (A1)RENOVACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

  (A2)REEDICIÓN VÍDEO DE COOPERACIÓN

  (A3)ELABORACIÓN DE MATERIAIS DE DIFUSIÓN

  (A4)ESTABLECEMENTO DATAS E LUGARES DAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

 • EXPOSICIÓN ”VIDAS EN POSITIVO”- PRESENTACIÓN FONDO GLOBAL

  (OX1)SENSIBILIZAR SOBRE A SITUACIÓN DE VIH/SIDA, SOBRE TODO NOS PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA, E O ESTÍMULO ÁS RESPOSTAS POSITIVAS Á ENFERMIDADE

  (OX2)SENSIBILIZAR Á OPINIÓN PÚBLICA E AOS AXENTES SOCIAIS SOBRE A IMPORTANCIA DE POTENCIAR A LOITA CONTRA O VIH/SIDA

  (A1)PRESENTACIÓN DO INFORME SOBRE O FONDO GLOBAL

  (A2)EXPOSICIÓN VIDAS EN POSITIVO

  (A3)ACTIVIDADES EN TORNO Á EXPOSICIÓN

  (A4)ACTIVIDADE DO DÍA INTERNACIONAL DA LOITA CONTRA A SIDA

 • OS OBXECTIVOS DO 2015: É HORA DE CUMPRIR - S.G./S.I. - GALICIA

  (OX)PROMOVER A CREACIÓN DE OPINIÓN A FAVOR DO CUMPRIMENTO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS SOBRE O DESENVOLVEMENTO EXPRESADOS NO CUMIO DO MILENIO PARA O 2015

  (OE1)COMUNICAR E SENSIBILIZAR SOBRE OS OBXECTIVOS DO 2015 A ALUMNOS E ALUMNAS DE CENTROS DE E.S.O. DE GALICIA

  (A1)SELECCIÓN DUN TÉCNICO EXPERTO PARA A CAMPAÑA

  (A2)DESEÑO DA IMAXE DA CAMPAÑA, PLANIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES E REDACCIÓN DOS MATERIAIS

  (A3)PRODUCCIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS MATERIAIS DE IMPRENTA

  (A4)PLANIFICACIÓN E REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DA CAMPAÑA