Proxectos

Neste apartado teñen a súa disposición a información dos proxectos financiados pola Cooperación Galega.

Buscar proxectos en

 • CENTRO DE AXUDA BRISAS DEL ESTE, CIUDAD BOLIVAR - VENEZUELA

  (OE1) CONSTRUÍR NA ESCOLA UN ESPAZO DE USOS MÚLTIPLES

  (OE2) MOTIVAR A NENOS E XOVES EN SITUACIÓN DE RISCO MEDIANTE UNHA PROGRAMACIÓN ADECUADA

  (OE3) CREAR A LONGO PRAZO UN CENTRO DE AXUDA INTEGRAL

  (OE4) OCUPAR O TEMPO LIBRE E DE OCIO DE NENOS/AS  E XOVES

  (A1) DAR ATENCIÓN E ACOMPAÑAMENTO A NENOS E XOVES

  (A2) DAR OPORTUNIDADES CONCRETAS A XOVES QUE BUSCAN O APOIO PERSONALIZADO EN SITUACIÓNS DIFÍCILES

 • FORMACIÓN E TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PARA A CREACIÓN DUNHA UNIDADE DE HIDROXEOLOXÍA NO DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA DA R.A.S.D.- AQUA-SAHARA

  (OX)FAVORECER O COÑECEMENTO E XESTIÓN RACIONAL DOS RECURSOS HIDROXEOLÓXICOS DA ÁREA NA QUE SE ASENTAN OS CAMPAMENTOS DE REFUXIADOS SAHARAUIS TANTO EN PARÁMETROS DE CANTIDADE COMO DE CALIDADE PRIORIZANDO A FORMACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO LOCAL

  (OE1)FORMACIÓN DE PERSOAL  CUALIFICADO EN HIDROXEOLOXÍA E CALIDADE DE AUGAS SUBTERRÁNEAS

  (OE2) COMPLETAR O SOPORTE TÉCNICO E MATERIAL PRECISO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE NO SUMINISTRO DE AUGA E A EXPLOTACIÓN RACIONAL DOS ACUÍFEROS

 • CREACIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL NA PARROQUIA DE VILCABAMBA, CANTÓN DE LOJA. ECUADOR - CATASTRO LOJA

  (OX) CAPACITACIÓN PARA CREAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL, TOMANDO A PARROQUIA DE VILCABAMBA COMO ÁREA PILOTO, QUE SIRVA COMO FERRAMENTA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL E XESTIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA

  (OE1)CAPACITACIÓN NO USO DESTA FERRAMENTA AOS AXENTES LOCAIS E DA CONTRAPARTE PARA QUE A INCORPOREN  NA TOMA DE DECISIÓNS E NA XESTIÓN LOCAL E POIDAB EXTENDELA AO RESTO DO TERRITORIO DO CANTÓN

  (OE2) INVENTARIO EN FORMATO DIXITAL DA PROPIEDADE DA PARROQUIA E DOUTROS DATOS DE INTERESE PARA A XESTIÓN CATASTRAL

 • PROXECTO DE ASISTENCIA SOCIOSANITARIA PARA ADULTOS/AS MAIORES DO CENTRO GALEGO MAR DE PLATA

  (OX)PROMOVER O APOIO SOCIOECONÓMICO E SANITARIO DO ADULTO MAIOR A TRAVÉS DA SÚA ATENCIÓN INTEGRAL E EN SERVICIOS DE CARÁCTER PREVENTIVO, ASISTENCIAL E PROMOCIONAL

  (OE1)RELEVAR A SITUACIÓN SOCIOSANITARIA DOS ADULTOS MAIORES E OS SEUS GRUPOS FAMILIARES

  (OE2) DETERMINAR AS LIÑAS DE ACCIÓN A SEGUIR CON CADA INTEGRANTE SEGUNDO A DIAGNOSE E REDEFINIR AS ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DOS SEEGUIMENTOS SOCIAIS

 • APOIO Á COMUNIDADE AONIM MEDIANTE A FORMACIÓN E O ECOTURISMO EN WALVIS BAY (NAMIBIA) - ECOTOPNAAR

  (OX) UNIR A CONSERVACIÓN DAS ZONAS NATURAIS CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

  (OE1) AO FINAL DO PROXECTO CONTAREMOS CUN GRUPO DE INDIVIDUOS FORMADOS PARA INICIAR UNHA ACTIVIDADE EMPRESARIAL

  (OE2) AO FINAL DO PROXECTO TERÁNSE ESTABLECIDO TRES ITINERARIOS AUTORIZADOS E ADECUAR INSTALACIÓNS APTAS PARA RECIBIR A POTENCIAL CLIENTELA ASÍ COMO  PREPARAR MATERIAL PROMOCIONAL DA ZONA

  (A1) FORMACIÓN

  (A2) CREACIÓN DE ROTAS UTILIZABLES DENDE O CAMPAMENTO

 • PROXECTO DE FORMACIÓN E APOIO INTEGRAL DOS/AS PRODUCTORES/AS ARTESÁNS DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN PERÚ - ARTEPERÚ 2005

  (OX)FACILITAR MEDIANTE A FORMACIÓN DOS AGRICULTORES A MODERNIZACIÓN EN CONDICIÓNS HIXIO-SANITARIAS ADECUADAS Á INDUSTRIA ARTESANAL DA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN PERÚ MELLORANDO O NIVEL DE VIDA DE DITO COLECTIVO

 • MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DE 6400 ADULTOS/AS MAIORES DE ORIXE GALEGA E MULLERES XEFAS DE FOGAR ARXENTINAS, A TRAVÉS DA ENTREGA DE CAIXAS ALIMENTARIAS E SEGUEMENTO, ASISTENCIAS, MÉDICO E CAPACITACIÓN

  (OX)MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DE 6400 BENEFICIARIOS/AS

  (OE1)PROPORCIONAR ASISTENCIA DOMICILIARIA A 6400 BENEFICIARIOS /AS

  (OE2)ASISTENCIA PARA A INTEGRACIÓN E O DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO DIRIXIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA

  (OE3)PREVENCIÓN DA SAÚDE

  (A1) PROGRAMA DE REFORZO ALIMENTARIO

  (A2) PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA A INTEGRACIÓN E DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO

 • PROGRAMA SOCIOSANITARIO DA 3ª IDADE DE DÍA DE BOS AIRES

  (OX)CREAR UN ESPACIO SOCIOSANITARIO QUE PROMOVA UNHA MELLORA NA CALIDADE DE VIDA E A SAÚDE INTEGRAL DOS/AS ADULTOS/AS MAIORES

  (OE1)BRINDAR ASISTENCIA SOCIOSANITARIA AO/Á ADULTO/A MAIOR

  (OE2)FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS/AS ADULTOS/AS MAIORES

  (OE3)FACILITAR RECURSOS PARA A SATISFACCIÓN DAS NECESIDADES BÁSICAS DOS/AS ADULTOS/AS MAIORES.

  (A1)ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES AUTOVÁLIDAS E SEMIDEPENDENTES DURANTE O DÍA

 • PROXECTO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PARA A TERCEIRA IDADE E DE INSERCIÓN LABORAL

  (OX)CREAR UN ESPACIO SOCIOSANITARIO QUE PROMOVA UNHA MELLORA NA CALIDADE DE VIDA E NA SAÚDE INTEGRAL DOS/AS ADULTOS/AS MAIORES

  (OE1)BRINDAR ASISTENCIA SOCIOSANITARIA AO/Á ADULTO/A  MAIOR

  (OE2)FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS/AS  ADULTOS/AS MAIORES

  (A1) ACOMPAÑAMENTO DO CONTROL E SEGUEMENTO MÉDICO AO ADULTO MAIOR

  (A2) RELEVAMENTO E DETECCIÓN DAS NECESIDADES DOS ADULTOS MAIORES

  (A3) ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO NOS RECURSOS INSTITUCIONAIS

 • PROGRAMA SOCIOSANITARIO PARA A TERCEIRA IDADE DA ZONA NORTE - PROSOTE

  (OX)BRINDAR ATENCIÓN AOS ADULTOS MAIORES DENDE UNHA PERSPECTIVA DA SAÚDE INTEGRAL CO FIN DE MELLORAR A SATISFACCIÓN DO BENESTAR DA POBOACIÓN, EN TANTO A SUBSISTENCIA E CALIDADE DE VIDA, A TRAVÉS DE DIFERENTES PROGRAMAS

  (OE1)BRINDAR ASISTENCIA SOCIOSANITARIA AO/Á ADULTO/A MAIOR CON XORNADA DIURNA

  (OE2) FORTALECER AS REDES SOCIAIS DE ADULTOS/AS MAIORES

  (OE3) APOIAR SOCIALMENTE ÁS FAMILIAS E/OU COIDADORES/AS DOS/AS ADULTOS/AS MAIORES NO SOSTEMENTO DAS SÚAS ACTIVIDADES PERSOAIS E LABORAIS.