Proxectos

Neste apartado teñen a súa disposición a información dos proxectos financiados pola Cooperación Galega.

Buscar proxectos en

 • REPATRIACIÓN VOLUNTARIA DE REFUXIADAS/OS ANGOLEÑAS/OS: RECONSTRUCIÓN E REHABILITACIÓN DE FONTES DE SUMINISTRO DE AUGA E INSTALACIÓNS HIXIÉNICAS - 04/AB/ANG/RP/370

  (OX) FACILITAR O RETORNO VOLUNTARIO E DURADEIRO DAS/OS REFUXIADAS/OS ANGOLEÑAS/OS AO SEU PAÍS, MEDIANTE A PROTECCIÓN ÁS/AOS RETORNADAS/OS E A INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS URXENTES DE SERVICIOS BÁSICOS, COORDINANDO E AXUDANDO AO DESENVOLVEMENTO DO TRABALLO

  (A1) ESTUDIOS XEOFÍSICOS E AVALIACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

  (A2) COMPRA DE EQUIPOS E MATERIAIS

  (A3) CONSTRUCIÓN E/OU REHABILITACIÓN DOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE AUGA E DAS INSTALACIÓNS HIXIÉNICAS

 • PROXECTO PERÚ 2004

  (OX)PRESTAR ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA A TODA A POBOACIÓN QUE PERTENCE Á ÁREA DOS HOSPITAIS NOS QUE SE TRABALLA E QUE INCLÚE UNHA ALTA PORCENTAXE DE POBOACIÓN PERTENCENTE A COMUNIDADES INDÍXENAS E EN SITUACIÓN ECONÓMICA E DE SAÚDE MOI PRECARIA

  (A1)CONSULTAS DE CIRURXÍA XERAL

  (A2)INTERVENCIÓNS CIRÚRXICAS

  (A3)CONSULTAS E PROBAS DE RADIOLOXÍA E ECOGRAFÍA

  (A4)CONSULTAS DE OFTALMOLOXÍA

  (A5)INTERVENCIÓNS DE OFTALMOLOXÍA

 • MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS DAS MICROCONCAS DE UCHUYMAYO, CCATCCAMAYO E AÑILMAYO - QUISPICANCHI - PERÚ. MCVM

  (OX) CONTRIBUÍR Á MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA E AO EXERCICIO DE CIDADENÍA DAS FAMILIAS CAMPESIÑAS DAS MICROCONCAS DE UCHUYMAYO, CCATCCAMAYO E AÑILMAYO, QUE LLES PERMITA SUPERAR O ESTADO DE EXCLUSIÓN SOCIAL NO QUE SE ATOPAN

  (A1) MELLORAMENTO VIAL

  (A2) APOIO AO SANEAMENTO BÁSICO

  (A3) INSTALACIÓNS FORESTAIS

  (A4) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

  (A5) ALIMENTACIÓN ANIMAL

  (A6) SANIDADE ANIMAL

 • DESENVOLVEMENTO INTEGRAL DA UBPC "PROTESTA DE BARAGUA" - CUBA

  (OX) APOIAR O PROCESO DE RECONVERSIÓN DA GANDEIRÍA EN CUBA CONSOLIDANDO AS UBPC´S COMO ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS SOSTIBLES ECONÓMICA, ECOLÓXICA E SOCIALMENTE

  (OE1) AUMENTAR A PRODUCCIÓN DE LEITE E CARNE DA UBPC PROTESTA DE BARAGUA, SOBRE A BASE DE MELLORAR

  (A1) CREACIÓN DE CONDICIÓNS PREVIAS PARA A SOSTIBILIDADE DA UBPC

  (A2) BASE ALIMENTARIA E REFORESTACIÓN

  (A3) INSTALACIÓNS PECUARIAS

  (A4) CAPACITACIÓN

 • MULLERES DE SECTORES POPULARES APOIAN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AS AFECTAN - 4861- FEMOCCPAALC

  (OX) CONTRIBUIR Á EFICIENCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AFECTAN A MULLERES URBANAS POBRES COMPROMETENDO A SÚA PARTICIPACIÓN PROPOSITIVA PARA GARANTIR A EFICIENCIA E TRANSPARENCIA DA XESTIÓN PÚBLICA, QUE CONTRIBÚA A RECUPERAR E AFIRMAR A DEMOCRACIA

  (A1) CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN NACIONAL PARA A CREACIÓN DA CONFEDERACIÓN DE COMEDORES

  (A2) EVENTOS REXIONAIS DE COMEDORES

  (A3) I CONVENCIÓN NACIONAL DE COMEDORES

 • MELLORA NAS CONDICIÓNS DAS INFRAESTRUTURAS DE AUGA E SANEAMENTO NA PROVINCIA DE SUD-YUNGAS. BOLIVIA. FASE II

  (OX) MELLORAR AS CONDICIÓNS DE VIDA DE POBOACIÓN DO MUNICIPIO DE IRUPANA - BOLIVIA

  (OE) MELLORAR O ACCESO Á AUGA POTABLE, REGADÍO E INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO PARA A POBOACIÓN DO MUNICIPIO DE IRUPANA, A TRAVÉS DO FORTALECEMENTO INSTITUCIONAL DA UNIDAD

  (A1) FORTALECEMENTO, CAPACITACIÓN

  (A2) CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMAS DE AUGA

  (A3) CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMAS DE REGADÍO

  (A4) SOSTIBILIDADE DAS 4 OBRAS

 • INFRAESTRUTURA SOCIAL BÁSICA (AGUA, SANEAMENTO E ORDENACIÓN URBANA) MEDIANTE EMPREGO DE MAN DE OBRA INTENSIVA PARA O BARRIO LINDA VISTA, DEPARTAMENTO RÍO SAN JUAN - XG-PRO-LINDA VISTA

  (OX) CONTRIBUÍR Á MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA DA POBOACIÓN DO BARRIO LINDA VISTA, MEDIANTE A AMPLIACIÓN E/OU DEFINICIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, CREANDO CONDICIÓNS PARA UN AXEITADO ORDENAMENTO URBANO E XERAR INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES

  (A1)REVISIÓN DO SISTEMA DE AUGA ACTUAL

  (A2)AUMENTAR O SISTEMA DE ALMACENAMENTO DE AUGA

  (A3)INSTALAR UNHA NOVA LIÑA DE DISTRIBUCIÓN PARA A AMPLIACIÓN, PRINCIPALMENTE DO SECTOR OESTE DO BARRIO (A4)AUMENTAR O NÚMERO DE CONEXIÓNS DOMICILIARIAS

 • DESENVOLVEMENTO URBANO EN TIRUCHY II

  (OX) ACADAR O DESENVOLVEMENTO XERAL DA COMUNIDADE BENEFICIARIA, EN ESPECIAL AS MULLERES, NOS SECTORES DA EDUCACIÓN, SANIDADE, ECONOMÍA, MEDIO E CAPACIDADE ORGANIZATIVA COA IMPLICACIÓN DE TODA ELA E O SEU EMPODERAMENTO PARA CHEGAR A UN CONCEPTO INTEGRAL DE DESENVOLVEMENTO

  (A1)ENQUISA INICIAL CENTRADA NA SITUACIÓN DAS MULLERES NA ZONA

  (A2) CLASES DE ALFABETIZACIÓN PARA PERSOAS ADULTAS, CON ENFOQUE ESPECIAL NAS MULLERES

  (A3) CLASES DE APOIO PARA NENAS/OS EN IDADE ESCOLAR

 • PLAN INTEGRAL DE DESENVOLVEMENTO URBANO-BARRIAL DO BARRIO DE VIETNAN NO SECTOR DO MINA NORTE, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE. REPÚBLICA DOMINICANA - PLAN DESARROLLO BARRIO VIETNAN

  (OX) CONTRIBUÍR A MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DE 4000 HABITANTES NO BARRIO DE VIETNAM NO SECTOR DOS MINA NORTE, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE

  (OE) MELLORAR AS CONDICIÓNS FÍSICO AMBIENTAIS, SANITARIAS E SOCIO ECONÓMICAS DE 1000 FAMILIAS DO BARRIO DE VIETNAM

  (A1)INFORMAR ÓS BENEFICIARIOS E ÁS INSTITUCIÓNS SOBRE O INICIO DO PROXECTO, OS OBXETIVOS E RESULTADOS QUE SE PRETENDE ACADAR

  (A2) OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA, IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES MODIFICACIÓNS, COTIZACIÓNS DE MATERIAIS E FERRAMENTAS

 • FORTALECEMENTO DA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA DIMINUÍR AS TASAS DE MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IRUPANA. BOLIVIA - IRUPANA II

  (OX) CONTRIBUIR A ELEVAR OS NIVEIS DE SAÚDE DA POBOACIÓN ASENTADA NO MUNICIPIO DE IRUPANA

  (OE) FORTALECIDA A PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA DIMINIUR A MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL NA POBOACIÓN DO MUNICIPIO DE IRUPANA

  (A1)ELABORACIÓN DO CRONOGRAMA E EXECUCIÓN DA SUPERVISIÓN DO TRABALLO COMUNITARIO DOS RPS

  (A2) SISTEMATIZACIÓN DOS FALLOS ATOPADOS E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS DE RECICLAXE

  (A3) REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE RECICLAXE E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE RPS